środa, 4 stycznia 2017

ALBUM

Wyjęte z natury / Taken from Nature
Zwierzęta parków krajobrazowych Wielkopolski / Animals of Greater Poland Landscape ParksOd autora

Na terenie Wielkopolski istnieje 13 parków krajobrazowych, które utworzono w celu ochrony i popularyzacji, w warunkach zrównoważonego rozwoju, ich wartości krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Za sprawą różnych czynników, szczególnie ostatniego zlodowacenia, każdy z Parków jest inny, a przez to wyjątkowy i skrywający w sobie nigdzie indziej nie występujące skarby. Rzeźba terenu parków jest bardzo urozmaicona, nie brakuje licznych moren czołowych i dennych, jezior, dolin rzecznych, a wszystko to poprzecinane jest wstęgami lasów, łąk, pastwisk, muraw, rzeczek… Wśród tak różnorodnych pod wieloma względami przestrzeni, spotkać można liczone w tysiącach bezkręgowce, setki ptaków, dziesiątki ssaków oraz, nie tak już liczne, płazy i gady. Nie sposób wymienić zwierząt najważniejszych, bo każde z nich, bez wyjątku, spełnia określoną, istotną rolę w ekosystemie.
Parki Krajobrazowe Wielkopolski odkrywać można wciąż na nowo i niezmiennie być pełnym zachwytu. Każda z odwiedzających je pór roku pełna jest życia, zarówno wiosna, lato, jesień, jak i zima urzekają bogactwem rozmaitych głosów, kolorów i nastrojów. Wystarczy inna pora dnia lub nocy, inne warunki pogodowe, inne światło, a nic nigdy w tym samym środowisku nie jest takie samo. Zafascynowany urodą i bogactwem Parków autor niniejszego albumu, „wyjął z natury” to, co w danej chwili najbardziej go w niej urzekło. Światło, barwy, kontrasty, a w końcu – główni bohaterowie ulotnej scenerii. Na ponad stu zdjęciach uchwyconych zostało wiele gatunków zwierząt – owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków, często rzadkich, a nawet bardzo rzadkich, płochliwych, prowadzących skryty tryb życia albo też goszczących w Wielkopolsce ledwie przez kilka tygodni w roku. W kadrze udało się zatrzymać krótkotrwałe sceny: zdobywanie pożywienia, opiekę nad potomstwem, gody, sprzeczki, chwile czułości, pierwsze kroki i pierwsze loty. Każdemu z tych wykonanych z ukrycia zdjęć towarzyszą, choć są niewidoczne, emocje autora, jego radość z możliwości obserwowania przyrody, bycia jej częścią i oddychania jej rytmem.
Nie może w przyszłości zabraknąć pełnych uroku miejsc do fotografowania i spacerów, zachłystywania się pięknem oraz ciszą, ale przede wszystkim – nie może zabraknąć rozległych przestrzeni do życia dla wszystkich zwierząt. Niestety, człowiek w przyrodzie powoduje szkody, zagarnia dla siebie coraz większe obszary i bezmyślnie przekształca lub bezpowrotnie niszczy siedliska wielu gatunków zwierząt. Niekorzystnym przeobrażeniom ulega otaczający nas krajobraz, przestrzeń życiowa zwierząt kurczy się bezpowrotnie na skutek zachodzących zmian środowiskowych. Musimy być baczniejszymi obserwatorami otaczającego nas świata, wrażliwszymi na piękno przyrody, ciekawymi zawiadującymi nią mechanizmów. Parki Krajobrazowe Wielkopolski chronią tętniącego w nich życia, a my powinniśmy aktywnie je w tym wspierać. Środowisko naturalne to nasze wspólne dziedzictwo, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

From the author

The region of Greater Poland is home to thirteen landscape parks, established to protect and promote – in a sustainable manner – their aesthetic, natural, historical and cultural wealth. Thanks to a variety of factors, in particular the last glaciation, each of the parks is different. Each of them is special and conceals treasures not to be found elsewhere. The parksʼ topography is very varied, with numerous terminal moraines, ground moraines, lakes, river valleys – all criss-crossed with bands of woodlands, meadows, pastures, swards and rivulets... In such multifaceted spaces, one can encounter thousands of species of invertebrates, hundreds of birds, tens of mammals and – rather less numerous – amphibians and reptiles. It is not possible to name the most significant ones. All of them, without exception, fulfil a specific, important role in the ecosystem.
Greater Poland landscape parks can be discovered and rediscovered again and again, each time giving you delight. Whatever the season, they are full of life: in spring, summer, autumn or fall, they bewitch with their wealth of sounds, colours and moods. At a different time of day, in different weather, in different light, nothing there looks the same. Fascinated by the beauty and wealth of the parks, the author managed to distil in his pictures ephemeral scenes of enchantment and delight. Light, colours, contrasts and, last but not least, the protagonists of the fleeting scenery. In over a hundred photographs, many animal species were captured: insects, amphibians, reptiles, birds and mammals, often rare or very rare ones, timid, with secretive activity patterns or visiting Greater Poland for merely a few weeks a year. The photographs depict fleeting moments: obtaining food, looking after offspring, mating, squabbles, expressions of tenderness, first steps being taken and first flights being made. Each of the photographs, taken from hiding, is permeated by the authorʼs emotions, though they are not immediately apparent, his joy at being able to observe nature, being part of it and breathing with its rhythm. 
Whether we are walking lovers or photographers, we cannot afford to lose those enchanting places in which to relish natural beauty and silence. Most of all, however, we must not allow the home of so many animal species to disappear. Sadly, man does damage to nature, captures one site after another and mindlessly transforms or irreversibly damages the habitats of many animal species. Our countryside is undergoing an adverse transformation, and animal habitats are contracting as environmental changes are progressing. What we need to do is keep a sharp eye on the world around us and become more sensitive to the beauty of nature and more curious about the mechanisms that drive it. Greater Poland landscape parks protect the life bustling within their boundaries. We should do our best to actively support them in this task. The natural environment is our shared heritage, for which we are all responsible.